Wijknieuws

Bingo

Op zondag 17 december is er een Bingo in Agora. De zaal is open vanaf 12.00 uur, de Bingo start om 12.30 uur. Tien rondes plus een loterij; meespelen kan al vanaf € 10,-.

Dankzij een royale gift van Fonds 1818 kon Agora de kwaliteit van de dienstverlening verhogen: in de grote zaal en het leslokaal staan nieuwe stoelen, en de audio-visuele apparatuur (beamer, projectiescherm en geluidsinstallatie) in de grote zaal is vernieuwd. Tijdens de voorjaarsvakantie kon een en ander worden geïnstalleerd.

En verder:

Minibieb. In Agora vindt u een minibieb. Hier kunt u geheel vrijblijvend boeken lenen of achterlaten.

Jeu de boules. Op het trapveld achter Agora is een jeu de boules-baan aangelegd. Het is de bedoeling dat er veel gebruik van wordt gemaakt.

U kunt ook kantoorruimte in Agora huren. Geschikt voor kleinschalige adviesdiensten, zoals rechtswinkel of sociale zaken..

Ontwikkeling Vlietzone

I.

Op woensdag 17 mei stond de toekomst van het Bedrijventerrein Westvlietweg geagendeerd in een Commissievergadering van Den Haag. Zie stukken onder item F en G in de link: https://denhaag.raadsinformatie.nl/vergadering/1024131

In de stukken staan wat ons betreft alarmerende zaken zoals:

 • In de investeringsagenda bij het bedrijventerrein Westvlietweg: Heldere kaders. Wat mag waar wel en wat mag waar niet?  Waarom staat hier niet Wat mag niet?. Nu blijft de mogelijkheid dat alle soorten bedrijvigheid ruimte zou moeten zijn, ook Hoge Milieu Categorie bedrijven (HMC-bedrijven). Dat wilden wij juist uitsluiten. 
 • In de toelichting op de Bestuursovereenkomst Binckhorst staat: Gemeente en provincie spannen zich gezamenlijk in voor het vinden van een oplossing voor het watergebonden deel van het afvalcluster op de Binckhorst. Partijen spannen zich in voor verplaatsing binnen de regio of een innovatieve oplossing op de Binckhorst; Dit is zeer kwetsbaar. De opening om dat op het Bedrijventerrein Westvlietweg te doen blijft zo bestaan, en wordt zelfs aangewakkerd door dit soort zinnen. Voor je het weet staat hier een zandoverslag of een cementsilo. 

Dit alles staat haaks op de in november 2022 door de provincie gepresenteerde ‘Toekomstbeeld Ambitiedocument Vlietzone’, waarover we jullie eerder informeerden. De provincie Zuid-Holland heeft hier zelfs nog kaderstellende kernpunten aan toegevoegd, namelijk:

 • Een Vlietzoom gebiedsplan op te stellen met de partners onder regie van de provincie 
 • ‘Vlietwaardig’ definitie-stellend en in te richten 
 • Leidende rol provincie om de ruimtelijke problemen binnen Haaglanden op te lossen 
 • HMC categorie- en of zwaar transport- bedrijven er niet passen, uitplaatsing noodzakelijk 
 • Oplossing Vlietzoom ontsluiting zoeken die minst beslag legt op het schaarse grondgebied

Het ” Toekomstbeeld Ambitiedocument Vlietzone” is door vrijwel alle betrokken gemeenten aanvaard, behalve door Den-Haag. Onze verbazing is groot dat deze uitgangspunten niet als belangrijk startpunt zijn opgenomen in de voorliggende stukken in de Commissievergadering. Er vinden op dit moment illegale praktijken plaats op het bedrijventerrein. Die vinden plaats onder toeziend oog en met betrokkenheid van het Industrieschap Plaspoelpolder (IPP). IPP neemt al vanaf 2020 deel in de projectgroep Westvliet bedrijventerrein samen met de gemeente Den Haag en de Biz Westvliet. Deze illegale praktijken wil IPP legaliseren, zoals blijkt uit het voorstel, opgenomen in de investeringsagenda IPP Haaglanden van februari 2023 (zie agenda Punt G. bijlage 2).  Bovendien opereert IPP kennelijk volledig los van onze doelstelling om een Integrale Toekomstvisie voor de Vlietzoom te komen, waar ruimte is voor sport, recreatie, natuur, cultuurhistorie, wonen en bijpassende bedrijvigheid (dus geen HMC-bedrijven). Onze doelen worden niet bereikt, indien de gemeente Den Haag een vrijbrief zou geven aan IPP voor dit gebied.  

De heer Chong Choy – voorzitter van de Vlietzoom Alliantie – heeft afgelopen woensdag ingesproken in de commissievergadering van de Gemeente Den Haag en deze boodschap overgebracht (zie bijlage). Alle fracties hebben zich onthouden van stemming en ze kopen daarmee tijd tot 25 mei om hun uiteindelijke standpunt te bepalen. Laten we hopen dat het voorstel geen doorgang vindt. 

Wat ons betreft toont deze ontwikkeling maar weer, dat de discussie over de toekomst van het Bedrijventerrein Westvlietweg nog lang geen gelopen race is, en we de vinger aan de pols moeten blijven houden,

Met vriendelijke groet

Norbert van den Hove, Koen van Deudekom, Rutgers Steyerberg, Liesbeth Olierook, Mark van der Elst, Engin Demirel, Pieter van der Toorn, Chris Westerman, Stan de Muijnck.

II.

Op donderdag 25 mei zijn de stemmingen geweest over de stukken die voorlagen over het Bedrijventerrein Westvlietweg. De heer Chong Choy van de Vlietzoom Alliantie heeft donderdag nog ingesproken in de vergadering, volledig in lijn met ons standpunt. In die vergadering zijn unaniem aangenomen: 2x amendementen van D66 en moties van VVD en PvdD (zie de bijlagen). De kern is dat het Industrieschap Plaspoelpolder (IPP) geen grote ontwikkelingen mag vormgeven op het bedrijventerrein voordat de gemeenteraad daar duidelijke opdracht en kaders voor heeft vastgesteld. Dat is goed nieuws. 

De gemeenteraad zal de ontwikkelingen met betrekking tot het bedrijventerrein aan de Westvlietweg dus blijven volgen. Dit is een signaal waar de wethouders van Den Haag niet zomaar omheen kunnen. 

Het feit dat dit toch nog zo heeft kunnen opspelen, ondanks het door de provincie gepresenteerde ‘Toekomstbeeld Ambitiedocument Vlietzone’, betekent ook dat we scherp moeten blijven. Als de stemmingen anders waren verlopen hadden we 2 – 0 achter gestaan! We moeten vinger aan de pols blijven houden.  

Met vriendelijke groet

Norbert van den Hove, Koen van Deudekom, Rutgers Steyerberg, Liesbeth Olierook, Mark van der Elst, Engin Demirel, Pieter van der Toorn, Chris Westerman, Stan de Muijnck.

Motie  PvdD

Verzoekt het college:

 • bij de Nota van Uitgangspunten een integrale afweging te presenteren voor de ontwikkeling van de GAVI-kavel;
 • daarbij niet alleen in te gaan op het geheel bestemmen van deze kavel tot bedrijfsruimte maar ook in te gaan op andere mogelijke functies;
 • specifiek onderzoek te doen naar natuur buiten de ecologische zone (in elk geval aan de kant van Tedingerbroekplas) met als doel dit mogelijk te reserveren als groene gebieden binnen het ruimtelijk raamwerk.

Motie VVD

Verzoekt het college:

 • Het IPP geen grote ontwikkelingen mag vormgeven op het bedrijventerrein Westvlietweg voordat de gemeenteraad van Den Haag een duidelijke opdracht en kaders heeft vastgesteld voor de Vlietzoom in zijn geheel en het bedrijventerrein Westvlietweg in het bijzonder;
 • Het IPP betrokken stakeholders te laten betrekken bij de kleine ontwikkelingen die het IPP voornemens is te doen en de gemeente daarover te laten informeren;
 • De gemeenteraad over de manier waarop dit gerealiseerd wordt te informeren. 

Amendement D66

” Dat de raad wel bezwaar heeft met betrekking tot de verder uitbreiding van het rechtsgebied van het IPP op dit moment, omdat er voor de overige gebieden op zijn vroegst een besluit voor uitbreiding van het rechtsgebied genomen kan worden op het moment dat er planologische besluitvorming over de zoeklocaties door de raad heeft plaatsgevonden”. 

Amendement D66

” De raad heeft geen bezwaar tegen het instellen van de betreffende bestemmingsreserve, voor zover hiermee niet vooruit gelopen wordt op uitbreiding van het rechtsgebied van het IPP Haaglanden, waarover de raad voor specifieke delen wel bezwaren heeft. De raad geeft daarom mee de bestemmingsreserve alleen van kracht te laten zijn voor het rechtsgebied van IPP Haaglanden waar reeds de bestemming bedrijf van toepassing is. ”