Wijknieuws

Nieuwjaarsreceptie

Op zondag 8 januari organiseert de wijkvereniging in Agora een Nieuwjaarsreceptie. De bijeenkomst wordt opgeluisterd met een expositie van werken van cursisten van de schilder- en boetseercursussen.

Nieuwjaarsdéjeuner

Op zaterdag 14 januari organiseert de wijkvereniging in Agora een Nieuwjaarsdejeuner. Dit dejeuner bestaat uit vier gangen en begint om 13.00 uur en is plm 15.30 uur afgelopen. De kosten bedragen € 25,- , excl. drankjes.

U kunt zich tot 22 december opgeven voor het dejeuner door het bedrag van € 25,- over te maken op rek. NL 89 INGB 0003 5313 52 t.n.v. Stichting Agora, onder vermelding van Nieuwjaarsdejeuner.

Nieuwe cursussen:

Workshops Bloemschikken op donderdagmiddag. Zie “alle activiteiten” of “creatief”

Frans voor op vakantie, op 10 donderdagen begin 2023. Zie “alle activiteiten” of “talen”.

En verder:

Minibieb. In Agora vindt u een minibieb. Hier kunt u geheel vrijblijvend boeken lenen of achterlaten.

Jeu de boules. Op het trapveld achter Agora is een jeu de boules-baan aangelegd. Het is de bedoeling dat er veel gebruik van wordt gemaakt.

Schilderen. Op de maandagavond kunt u van 19.30 tot 21.30 u. een schildercursus volgen. Er is nog plaats voor nieuwe cursisten.

U kunt ook kantoorruimte in Agora huren. Geschikt voor kleinschalige adviesdiensten, zoals rechtswinkel of sociale zaken..

Onderwerp: stand van zaken proces Vlietzone na bestuurlijk overleg 16 oktober 2020

Beste betrokkene bij de Vlietzone,

Hierbij informeer ik u over de stand van zaken van de uitwerking van het landschapspark Vlietzone.

Zoals u weet heeft de provincie hiervoor in 2019 het initiatief genomen en aan de betrokken overheden in het gebied (Rijswijk, Den Haag, Leidschendam-Voorburg, Leiden, Delfland en Rijnland) gevraagd om gezamenlijk toekomstbeelden voor het gebied uit te werken. Daarbij zullen in de volgende fase ook de stakeholders in het gebied, waaronder u / uw organisatie,  worden betrokken.

Op 14 februari 2020 zijn de bestuurders voor het eerst bij elkaar gekomen om hierover te praten. Bij sommige partijen bestond toen nog twijfel over de meerwaarde van een nieuw visieproces naast de al lopende processen en samenwerkingen. De bestuurders hebben daarom aan de ambtelijke projectgroep gevraagd om eerst de kansen en knelpunten in beeld te brengen die met zo’n proces kunnen worden aangepakt.

De projectgroep heeft daarom in het voorjaar en zomer een inventarisatie uitgevoerd en deze aan de bestuurders aangeboden met het advies om dit proces voor te zetten.

Op 16 oktober j.l. heeft het tweede bestuurlijk overleg over de Vlietzone plaatsgevonden. Daarin hebben alle bestuurders hun inzet en medewerking toegezegd voor het gezamenlijk uitwerken van een ambitiedocument met uitvoeringsprogramma, en de ambtelijke projectgroep opdracht gegeven om daarvoor een Plan van Aanpak te maken. Kortom: een belangrijke stap is gezet.

De bestuurders hebben ook benadrukt veel belang te hechten aan participatie en dat goed te organiseren. Een participatieplan zal onderdeel worden van het Plan van Aanpak.

In het bestuurlijk overleg is ook de ontwikkeling van het bedrijventerrein Westvlietweg aan de orde geweest, omdat gedeputeerde mw. Koning mede naar aanleiding van signalen uit het gebied wilde nagaan of er actuele ontwikkelingen zijn die van invloed zijn op het proces voor de Vlietzone. In februari is immers afgesproken dat partijen elkaar niet zouden verrassen met onomkeerbare besluiten. Gemeente Den Haag, bij monde van de heer Kulik als vervanger van wethouder Mulder, heeft aangegeven dat er gemeente Den Haag verkennende gesprekken voert met de bedrijvenvereniging maar dat besluitvorming nog niet aan de orde is. Dit punt blijft op de agenda van het bestuurlijk overleg om een vinger aan de pols te houden.

Vanwege de ingebouwde ambtelijke analyse is de planning van het proces ruim een half jaar vertraagd. Het bestuurlijk overleg heeft gevraagd om in het begin van 2021 (januari/februari) een nieuw bestuurlijk overleg te organiseren, waarin het Plan van Aanpak kan worden vastgesteld.

Dat is dan het begin van fase 2, waarin de stakeholders officieel betrokken worden bij het opstellen van het ambitiedocument. De uiteindelijke visie / ambitiedocument zou dan eind 2021 klaar moeten zijn.

Mw. Koning heeft daarnaast op 30 september in de statencommissie RWE toegezegd om voor het eind van 2020 in gesprek te gaan met de stakeholders. Wij gaan dat organiseren, en u ontvangt daarvoor een uitnodiging. Ik ga er van uit dat vanwege de coronamaateregelen een fysieke bijeenkomst helaas niet mogelijk is. Als u suggesties heeft voor een aantrekkelijk ‘format’ dan hoor ik dat graag.

Tot zover deze stand van zaken. Als u nog vragen heeft: neem contact op via de mail of onderstaand 06-nummer.

Met vriendelijke groeten,

David van Megen

Projectleider Vlietzone

David van Megen

Afdeling Water en Groen

T 070 441 6570 | 06 5544 9051

djm.van.megen@pzh.nl

Provincie Zuid-Holland | Zuid-Hollandplein 1

Postbus 90602 | 2509 LP Den Haag

www.zuid-holland.nl